2014-12-15

Alternativwebben del 2

Igår skrev jag om det jag kallar "Alternativwebben", alltså webbsajter som tar upp en mycket "alternativ" världsbild, fyllda av konspirationsteorier, pseudovetenskap och vetenskapsförnekelse.

Det finns även fler besläktade alternativa världsbilder, till exempel den där man förnekar mänsklig klimatpåverkan genom växthusgaser och i många fall avfärdar det som i dessa kretsar kallas "klimatalarmism" som en gigantisk konspiration. Det finns flera kopplingar mellan denna och andra alternativa världsbilder. Exempelvis tar den svenska Alternativwebbens epicentrum Newsvoice ibland in rena klimatförändringsförnekarartiklar såsom denna, denna eller denna. Å andra sidan rapporterar Newsvoice ibland även positivt om "klimatalarmismen". Att man tar in sådana artiklar som dem jag refererat till visar dock på den obefintliga kritiska kontroll som Newsvoice har av artiklar man tar in. Även Vaken.se tar in klimatförändringsförnekande artiklar.

Epicentrum för den svenska klimatförändringsförnekarrörelsen är dock sajten med det oerhört förvillande namnet Klimatupplysningen (tidigare kallad Stockholmsinitiativet). Där jobbas det hårt på att skriva mycket och förvillande om klimatvetenskapen. Det skrivs så mycket att få orkar bemöta inläggen, som ofta rapar samma förvillelser i olika förpackning. Ofta hämtas deras förvillelser från den engelskspråkiga sajten Watts up with That (förkortas ofta WUWT). Mer om den finns att läsa på RationalWiki.

Särskilt intressant är hur man på Klimatupplysningen fortsätter att kämpa på trots att man har så mycket data emot sig. Exempelvis finns ett diagram till och med på deras egen sida som tydligt visar den minskande trenden för Arktis havsis. När 2014 nu ser ut att vara på väg att bli det varmaste året sedan mätningarna började blir det också allt svårare för förnekarna.

22 kommentarer:

 1. Allt som skrivs på det du klumpar ihop som "Alternativwebben" är kanske inte bara fel...
  Och det du skriver på bloggen är kanske inte bara rätt...
  Men angående klimatförändringar håller jag med den stora majoriteten av forskare om allvaret i situationen vi står inför.

  SvaraRadera
 2. Apropå att inte kunna "se genom väggar". Sånt kan bero på att a) väggen faktiskt inte går att se genom eller b) att man inte ser att där är en vägg ö h t (och följaktligen tror att verkligheten slutar där).
  Det vi kunde "se" på stenåldern var vad våra hjärnor var genetiskt formade att förstå och dessa hjärnor har ungefär samma form idag. Men det som på kort tid hänt sen dess är att vi byggt en värld som blottat gränser av olika slag men utan att vi har förstått detta, eftersom vi fortsätter att uppfatta världen "som den brukade uppföra sig".
  En vägg som vi uppenbarligen inte kan se igenom är den verklighet som bestäms av termodynamikens lagar, något som inte kunde uppenbara sig för oss på stenåldern när vi var alltför få och inte hade tillgång till någon extern energi att sätta sprätt på. Dessa lagar handlar om gränser och större perspektiv än många kan överblicka; typexemplen är tron på evig ekonomisk tillväxt och villfarelsen att det är "ren/smutsig" energi som är vårt stora miljöproblem när det i stället handlar om att vi överförbrukar exergin från naturen. Vi inbillar ju oss att en övergång till "gröna bränslen" löser detta problem men enda skillnaden är att vi byter en sorts "utsläpp" mot en annan sort och då kommer vi (i bästa fall) också att upptäcka att naturen inte är oändlig, som vi lätt kunde få för oss på stenåldern för den "brukade inte uppföra sig så då".
  /Robban

  SvaraRadera
 3. I och med detta inlägg blir det rätt tydligt att det snarare handlar om flutes subjektiva uppfattning om vad som är konspirationer/bluff, snarare än en objektiv sammanställning.
  Medeltemperaturen på jorden har ju planat ut de senaste 10 åren så alla prognoser och teorier från de som tror att vi påverkar så mycket har ju visat sig helt felaktiga.
  Flute, hur förklarar du själv de senaste årens temperaturutveckling? Kommer du köra standardsvaret att värmen har "gömt sig" nere på havsbotten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker snarare att det är du som kommer med "standardsvaret" att jordens medeltemperatur har "planat ut de senaste 10 åren".
   2014 ser som sagt ut att bli det varmaste året sedan mätningarnas början, så din trend av "utplaning" kan nog vara över för denna gången.

   Radera
  2. Jag skriver som du själv skrev i förra inlägget, "den som hävdar något extraordinärt, är den som har bevisbördan" De som hävdar att att människan signifikant ändrar klimatet på jorden måste bevisa det! De har de inte lyckats med hittills.

   Radera
  3. Då skiljer sig våra åsikter i denna fråga. Jag anser att det är visat tillräckligt klart att människan signifikant ändrar jordens klimat! Inte bara genom utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, utan även genom t.ex. avskogning.

   Vill du vara med på en vadslagning om klimatet? :-)

   Radera
  4. Problemet med vadslagning angående klimat är att de naturliga svängningarna är så stora. I vår tidsålder (säg ett par tusen år) är det naturliga (det vi har sett tidigare) spannet på våra breddgrader från djup istid till värme som möjliggör kärrsköldpaddor att trivas upp till mellansverige (idag ligger deras värmegräns någonstans i Tyskland). Så allt härimellan får anses som naturliga variationer. För tillfället ser det ut att bli lite kallare i det korta perspektivet, vad det blir om 50 år vet ingen. Jag slår gärna vad med dig att vi inte kommer hamna utanför ovannämnda gränser inom den tid som vi har fossila bränslen kvar -;).
   Förövrigt tack för en intressant blogg och kul att din inläggsfrekvens har ökat!

   Radera
  5. Alla vi som påstår att temperaturen på jorden har ökat har ju säkert rätt, både i praktiken och i teorin men oavsett vilket så är ju en sådan temperaturökning ändå bara ett symtom på något annat och mycket allvarligare. Det vi däremot vet är ju att vi under ca 150 år eldat upp åtskilliga miljarder ton fossila bränslen och det får naturligtvis konsekvenser i den fysiska verkligheten.
   Vi uppfattar ju alla de sanitära olägenheterna (förutom mer CO2 även "smuts" av allehanda slag) och om vi kunde avlägsna all fossilt skapad CO2 ur atmosfären så tycks ju uppfattningen vara att problemet vore löst men finns där ingen annan skillnad mellan då och nu?
   All energianvändning ger förändringar - "utsläpp" som vi säger ang. CO2 - i den fysiska verkligheten (och de som är omöjliga att inte uppfatta) men verkligheten förändras även på andra och avgörande sätt (som är svårare att uppfatta), främst termodynamiskt genom att energikällan - naturen - förlorar exergi (=energins kvalitet). Och eftersom exergi inte kan skapas, bara förbrukas (som många inte känner till) så måste den komma utifrån - från solen. Och naturen är inte alls dimensionerad för en så stor extra exergiförbrukning som civilisationen innebär, varför naturen utarmas, dvs förlorar sin livsuppehållande förmåga. Slutstadiet i en sådan utveckling blir en planet som liknar månen; där finns varken någon natur eller någon teknik (som fotosyntesen) för byggandet av en sådan. Nu kan vi ju inte driva utvecklingen så långt eftersom vi själva skulle ta slut före naturen men nog försöker vi, alltid.
   Det människan håller på med idag är en gigantisk överföring av exergi från naturen (=liv) till exergi i civilisationen (=död materia).
   Det är förståelsen av denna verklighet som vi aldrig har kunnat tillägna oss genetiskt utan tror att världen kan byggas ut i det oändliga.
   Egentligen är detta inte alls svårt att förstå på papperet, s a s, men eftersom vi har blivit så förtjusta i denna civilisation och dess förmodade möjligheter så har vi desto svårare att döma ut den.
   /Robban

   Radera
  6. En liten kommentar till Flute dock:Det samlade kolupptaget av nyplanterad och växande skog är tre gånger större än avverkningen - världen växer igen snarare än avverkas. Totala land sink är större än land use emissions (Global Carbon Project)

   Radera
  7. Anonym2014-12-16 22:58: Nu var det inte främst koldioxideffekterna av avskogning jag tänkte på, utan andra effekter (albedo, fukt).

   Radera
  8. Albedot ökar vid avvskogning - dvs solvärmen reflekteras bort i högre grad än i en skog. Vattenbalansen kan både öka och minska, beroende på skogstyp och lokala förhållanden. Är avskogning bra eller dåligt för klimatet? svårt att ge ett generellt svar på..

   Det viktiga är dock att vara införstådd med att skogsarealen ÖKAR i världen, avskogningen är negativ, världen växer igen - och att detta i stora delar av världen är ett stort hot mot den biologiska mångfald som vi värderar högt. Definitivt i tempererade klimat, men kanske också i tropisk skog - det vet vi ännu för lite om.

   Radera
  9. Anonym2014-12-17 08:58: Jag är medveten om effekterna av skog/avskogning. Mitt exempel med avskogning var bara en replik till Anders Matssons "De som hävdar att att människan signifikant ändrar klimatet på jorden måste bevisa det! De har de inte lyckats med hittills." Det handlade om att vi signifikant ändrar jordens klimat - inte bara genom växthusgasutsläpp utan även på andra vis. "Global dimming" är ju ett annat exempel på hur vi påverkar klimatet, fast "tvärtom" mot "global warming".

   Radera
  10. Anonym 8:58.
   Det är inte likgiltigt hur "skogen" ser ut; om den utgörs av människoplanterade träd i räta rader bara avsedda att senare huggas ner, eller om den består av växter i en struktur som naturen valt ut till gagn för sin egen överlevnad och som kan hysa många andra livsformer.
   Sen är inte klimatets väsen det avgörande; det finns inget "normalt" klimat som naturen strävar mot, det är snarare en funktion av andra parametrar som livet måste anpassa sig till om det ska kunna existera på denna planet. Tydligen tror många att om vi kan återställa koldioxidhalten i atmosfären så får vi till baka samma klimat som innan men denna missuppfattning kan bara skyllas på människans bristande insikter i hur verkligheten fungerar (=termodynamikens lagar).
   Så din fråga är irrelevant/felformulerad; den avgörande frågan är om avskogning är bra eller dåligt för LIVET på planeten och där tycks ju människan vara en självutnämnd domare som bättre än naturen förstår vad som är dess bästa.

   Och om det finns någon sanning i sista halvan av din kommentar så beror det i så fall enbart på att människan har tagit över rodret från naturen. Hugger man ner en naturskog så tar det naturen mycket lång tid att hitta en ny balans i st f den som rådde innan och de tillstånd som uppstår på vägen dit kan självklart inte bidra till någon biologisk mångfald förrän på mycket lång sikt.

   Livet har existerat och utvecklats i en bestämd riktning - mot biologisk mångfald - under flera miljarder år - och utan att där fanns människor! - och vi har på bara några tusen år lyckats riva ner stora delar av denna struktur, synbarligen i tron att vi är "skapelsens krona" och vet naturens bästa.
   /Robban

   Radera
  11. Robban - nu får du allt läsa lite ekologi och släppa naturromantiken. Evolutionen har ingen riktning - ibland ökar mångfalden, ibland minskar den. Mer än 99 % av alla arter som levt på jorden är idag utdöda - och detta skedde långt innan släktet Homo ens fanns på jorden.

   Störning ger nästan alltid högre biologisk mångfald än orörd naturskog - i synnerhet i i tempererat klimat. Det är därför ängar är de artrikaste markerna vi känner till och det är därför jordbrukets marker utgör nyckelbiotoper för mer än hälften av alla rödlistade arter på våra breddgrader. Andra företeelser som leder till ökad biologisk mångfald är t.ex. åkerlyckor, kolmilor, tjärdalar, skogsbete, blädning, barktäkt, topphuggning, mjölkningsvallar, svedjebruk, hamling, lövtäkt etc. Visst finns det arter som behöver långvarigt stabila förhållanden (framför allt vissa lavar och mossor) - men den höga biologiska mångfalden fås i områden med många små nischer och som utsätts för upprepad störning - av eld, bete, slåtter, luckhuggning etc. En ek som står i en djup skog har kanske ett 50-tal arter som lever i och på den, den eken blir heller inte gammal. En ek som står i ett öppet jordbrukslandskap kan bli över 1000 år och hysa mer än 1000 arter.

   Radera
  12. Att säga att evolutionen inte har någon riktning är detsamma som att den skulle fungera som slumpen och därifrån är det väl inte långt till att tro att vi, Homo Sapiens, är de som kan ändra på detta, något du tycks vilja framföra i ditt inlägg. Denna uppfattning är ju inte heller alltför ovanlig bland oss människor. Somliga påstår t o m att vi är "skapelsens krona"!
   Mångfalden har ju med tiden uppenbarligen ökat mer än den minskat eller hur har annars dagens mångfald uppkommit (och utan människor, dessutom)? Och att så många arter är utdöda idag är just ett utslag av denna bestämda riktning hos evolutionen. Om inte denna evolutionära funktion funnes skulle ingen evolution ö h t kunna äga rum. De arter som finns under en given epok är resultatet av det naturliga urvalet men idag har människan utan egen förskyllan (ren okunskap) gripit in i naturens ordning på ett för denna fördärvligt sätt och det må vara oss förlåtet att vi med denna okunskap inte ens förstår detta.

   Du tycks tro att människan med sina åtgärder bättre än naturen kan avgöra vilken mångfald som gagnar naturen bäst. Vi har ju inte ens en tanke på naturen bästa; vi gör det vi gör (efter eget huvud) med enbart vårt eget bästa för ögonen (ekonomisk tillväxt!) och så fungerar nog alla djur, men det enda djur som praktiskt kan visa sin ringa förståelse för verkligheten är just vi. Det är här det naturliga urvalet kommer in och rättar till sådana avvikelser. Utan en sådan förmåga hos evolutionen hade naturen varit slut för länge sedan.

   Det kanske är lätt att få för sig - utifrån mitt sätt att uttrycka mig - att jag tror att naturen "tänker" och "vet" vad den gör - naturromantik som du kallar det - men den är ett s k självorganiserande system (alltså raka motsatsen till slumpen) och människan är bara ett kort avbrott i denna naturgivna värld eller kan du se något positivt, som vi människor tillför naturen? Något sådant skulle i så fall vara en ren slump.
   Ditt exempel med den 1000-åriga eken förtäljer inget om hur stor artreducering som detta öppna jordbrukslandskap förorsakat. Den ordning som naturen skapat är inte möjlig att uppnå på något annat sätt än genom dess självorganiserande karaktär.

   Det är inte lätt att tillägna sig de perspektiv som styr naturen men desto lättare att förledas av en religiöst präglad övertro på människans roll i denna (som du f ö säkert delar med en stor majoritet av dagens mänsklighet).

   Man kan säga att människan idag i stället styrs av en "negativ naturromantik" i o m att vi tycks tro att dagens industriella, globala civilisation är (för naturen) både önskvärd, uthållig och naturlig.
   /Robban

   Radera
  13. Om du alls hade läst någon som helst ekologi, evolutionsteori eller paleontologi så hade du insett att evolutionen inte har någon riktning. Ibland leder evolutionen till ökad mångfald och i andra fall till minskad. Många naturtyper är betydligt artfattigare än de tidigare varit - helt utan människans inverkan. Jordbruk är t.ex.förutsättningen för mångdubbelt fler arter än urskogen någonsin innehållit. Människan är en del av naturen och mänsklig påverkan har skapat huvuddelen av de naturtyper som vi tidigare trodde var naturliga. Jag tycker det är underbart och enormt positivt att kunna njuta av fjärilar, ängsblomster, fjällbjörkskog, orkideer, lärkor, rapphöns etc - arter som mycket få människor skulle ha en möjlighet att uppleva om det inte funnes jordbruk.

   Gå hem och läs på, så slipper vi en diskussion om självklarheter.

   Radera
  14. Det måste vara bibeln du förläst dig på för där började ju livet på jorden för bara några tusen år sedan
   /Robban

   Radera
  15. Börja med Grime JP. (1977). Evidence for the existence of three primary strategies in plants and its relevance to ecological and evolutionary theory

   Eller förresten - ta grundkursen i ekologi, den verkar vara mer på din nivå. Finns på nästan alla universitet runt om i landet.

   Vid närmare eftertanke är det kanske är gymnasiekompetensen som saknas... Nå det finns Komvux över hela landet...

   Radera
  16. Snälla ni - börja inte glida över på personangrepp! Läs kommentarsreglerna!
   Fortsätter ni så här raderar jag kommentarerna!

   Radera
  17. Anonym 21:22
   Efter att ha funderat ett tag på ditt påstående att "evolutionen inte har någon riktning" så slår det mig att du kanske menar att den inte har någon AVSIKT ("evolution is without intent") och i så fall är vi ju helt överens. Evolutionen är blind, den kan bara utgå från givna omständigheter, alltså inte göra något FÖR ATT uppnå något annat men det är ju inte detsamma som att den inte har någon riktning, bara att denna riktning inte är avsiktlig. Bästa kriteriet på denna riktning är ju livet självt.

   För 4 miljarder år sedan fanns varken evolution eller natur på planeten, den var helt enkelt död. Skillnaden mellan då och nu, dvs riktningen, kan enklast uttryckas termodynamiskt: Entropin på planeten har minskat, eller med modernare språkbruk; exergimängden har ökat här och det på bekostnad av solens exergi.
   Termodynamikens andra huvudsats säger ju att entropin i universum bara kan öka (=exergin i universum kan bara minska), vilket fått somliga att tro att denna lag inte gäller för livet/inte gäller ö h t/ att gudomliga krafter är inblandade.

   Livet här, dvs exergin på planeten, existerar alltså genom en ännu större exergiförlust på solen, vilket ju innebär att exergin i universum totalt ändå minskar (i enlighet med termodynamikens andra huvudsats).

   All exergi i naturen kommer alltså ursprungligen från solens exergi som via fotosyntesen sedan överförts till ett otal mönster ("liv) i naturen och en massa andra fenomen som möjliggjort oilka livsformer.

   /Robban

   Radera
 4. Ja, det är haven som har värmts upp.

  SvaraRadera
 5. Anders Matsson:

  1) Det förefaller som om du är överens med IPCC om att jordens medeltemperatur har ökat de senaste hundra åren och att andelen koldioxid i atmosfären har ökat under samma tid.

  2) Jag tror att du också är överens med fysikerna om att koldioxiden har en förmåga att hålla kvar värmen i atmosfären. Utan denna så kallade växthuseffekt skulle ju jorden vara en mycket kall plats, knappast lämplig för mänskligt liv.

  3) Att en högre koldioxidhalt i atmosfären skulle kunna påverka temperaturbalansen så att luft och hav blir varmare måste därför anses rimligt.

  4) Att en högre temperatur i atmosfären och haven medför förändrade luftströmmar och havsströmmar och därmed förändrat klimat är egentligen en självklarhet.

  Därför tycker jag att vi borde kunna enas om en sak:

  Att vi bör, som en sorts försäkringpremie, trots att vi inte vet precis vad som kommer att ske de närmaste hundra åren, satsa en liten del av våra resurser på att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären.

  Har du en annan åsikt?

  Dan Gunnemark

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.