2011-07-25

Energikris - visst, men först en rejäl finanskrasch

eller vad du bör veta om de närmaste tio åren...

När jag hösten 2006 först fick upp ögonen för konsekvenserna av peak oil var det just oljan och kommande energikris jag började fokusera på, men ganska raskt kom jag även in på ämnet ekonomi. Jag förstod att världen befann sig i slutstadiet av den största kreditbubblan någonsin med åtföljande berg av finansiella derivat och skyhöga aktievärderingar. Jag försökte redan då i peak-oil-sammanhang framföra att det akuta hotet inte var oljebrist utan finanskris med åtföljande depression, men blev raskt åthutad av dem som stirrat sig blinda på oljan. Numera är dock de flesta "peakoilare" med på det jag säger.

Nå, den första finanskrisen började så smått sommaren 2007 och blommade som vi vet ut för fullt hösten 2008. Tack vare extraordinära åtgärder från centralbanker och regeringar lyckades man att stoppa upp det hela, men effekten blev till stor del att man sköt problemen på framtiden. Några konkursfärdiga storbanker svaldes av konkurrenter, några förstatligades och Lehman Brothers konkade. Resultatet blev att statsskulden för vissa länder som tidigare haft hyfsade statsfinanser sköt i höjden, dels på grund av bankräddningar, dels på grund av minskade skatteintäkter då ekonomin backade. PIGS (Portugal, Italien, Grekland, Spanien) blev PIIGS när Irland kom med i klubben efter sin dåraktiga "bankräddning". Även i Storbritannien och USA, två av världens största ekonomier, sköt statsskulden i höjden som aldrig förr. Island gick en lite annan väg, då deras valuta tappade stort i värde - sedan sommaren 2007 har den isländska kronans värde mer än halverats mot euron. Lettland gick ännu en annan väg med "intern devalvering" och bibehållen fast valutakurs mot euron, vilket var på håret att de klarade av. Tack vare att Lettland lyckades med sin åtstramningspolitik klarade sig de svenska bankerna med skinnet i behåll. Därmed klarade sig också Sverige någorlunda helskinnat genom den första finanskrisen, trots att vissa av våra storbanker varit ute på stora utlåningsäventyr i Baltikum. Dock drabbades vår fordonsindustri hårt, framförallt Saab, men skadorna var ändå till stor del av mer lokalt slag.

Som sagt lyckades man att skjuta problemen på framtiden, men de finns kvar där under mattan och bara väntar på att poppa upp igen. Finanskrisen hösten 2008 var bara det första steget på vägen mot Finanskraschen. Det globala finansiella systemet har redan börjat krakelera så smått igen och det kommer troligen att raseras de närmaste åren. Centralbanker och politiker kommer självklart att fortsätta att kämpa emot så gott de kan och kan därmed skapa lugnare perioder, men mot den ständigt ökande flodvågen av dåliga krediter kommer de i längden inte att ha en chans.

Så vad väntar oss framöver? Vi har redan sett hur Grekland måste få räddningspaket efter räddningspaket, tätt följt av Irland och Portugal. Jag förväntar mig att situationen för statsfinanserna blir gradvis värre i alla de EU-länder jag kallar för BIGPISS (Belgien, Irland, Grekland, Portugal, Italien, Spanien, Storbritannien). Alla dessa kommer troligen att förr eller senare ställa in betalningarna på statsskulden, alltså statsbankrutt. Grekland har redan delvis gjort det. Därefter väntar (troligen i ungefär denna ordning) Irland, Portugal, Italien, Spanien, Belgien, Storbritannien. Processen kommer att ta flera år, med allt värre kris för varje land som gör statsbankrutt.

Exakt hur det hela kommer att te sig är svårt att sia om, för det beror på hur politikerna väljer att agera. Om man till varje pris försöker rädda sina banker och eurosamarbetet kommer även Frankrike, Tyskland och Holland att raskt dras med ner i den statsfinansiella avgrunden. Räddar man inte bankerna kommer man istället att hamna i en annan form av akut kris, då bankerna är så centrala för att hela ekonomin ska fungera.

USA:s bostadsbubbla har fortfarande inte bottnat, utan priserna kommer troligen att fortsätta att falla en bra bit till, med alla de effekter det får för banker med flera. Dessutom är situationen i USA i övrigt inte särskilt munter med hög arbetslöshet, skenande statsskuld och stora finansiella problem för delstater och kommuner. USA kommer troligen snart att glida in i nästa recession, oavsett vad tjafsandet om skuldtaket leder till för tillfällig lösning. USA kommer att tvingas att vidta drastiska åtgärder på något område inom statsfinanserna - antingen dra ner rejält på utgifterna eller höja skatterna och troligen bådadera. Skatterna kommer man troligen till stor del att tvingas lägga på den rikare delen av befolkningen (som idag betalar historiskt sett lite skatt) vilket man gjorde även på 1930-talet.

USA:s aktiebörser är idag fortfarande högt värderade och har stor fallhöjd kvar - här finns liksom hos övriga av världens börser ingen global depression inprisad.

Risken är överhängande att Kinas överhettade ekonomi springer på någon gräns för sin tillväxt. Om inte annat är risken stor att de får en kreditkris av något slag. Väldigt många investeringsidéer idag baseras på att Kinas tillväxt kommer att fortsätta i hyfsad takt åtminstone flera år till.

De stora problemen med dåliga krediter kommer att leda till stora problem för bankerna. Vi kommer att se en återupprepning av situationen från hösten 2008, då bankerna inte längre litar på varandra, då de inte vet vem som "sitter med Svarte Petter". När bankerna inte litar på varandra stannar den viktiga interbankmarknaden av och centralbankerna tvingas gå in och se till att betalningsflödena fungerar åtminstone hjälpligt. Man kommer troligen att införa nödåtgärder såsom begränsningar av hur stora belopp man får överföra.

Kredittorka kommer att drabba alla som är beroende av krediter. Viktigast här är alla företag som redan vacklar och som inte kommer att klara av en ny finanskris bara tre-fyra år efter den förra.

Vanligt folk kommer att drabbas av arbetslöshet eller i alla fall känna sin situation hotad och raskt dra in på sin konsumtion. Därmed kommer många branscher att drabbas - framförallt sällanköpsvaror som bilar. Även den uppblåsta byggbranschen tillhör förlorarna när folk inte längre byter ut sina köksinredningar titt som tätt.

Pensionsfonder kommer att drabbas hårt, då alla deras tillgångar kommer att sjunka kraftigt i värde - det gäller både aktier och obligationer. Folks förhoppningar om ett gott liv efter pensioneringen kommer därmed att grusas.

En viktig krisfaktor är att världshandeln till stora delar kommer att avstanna. Detta var något vi såg en föraning av redan hösten 2008.
Ett annat problem som dykt upp för världshandeln är själva betalningen till leverantörer. Normalt behövs ju en bank för att förmedla betalningen, för man skickar ju inte precis sedlar i ett kuvert för att betala för ett skepp fyllt med stål eller vete. Handelskrediter av olika slag är centrala för att varuhandeln ska fungera. Men vad händer när man inte längre litar på bankerna? Vid internationell handel används remburser (letters of credit på engelska). En remburs är typiskt ett löfte från en bank att betala ut pengar till leverantören när man får besked från mottagaren att varan kommit fram. Remburser har hittills (i flera hundra år) ansetts som mycket säkra, eftersom om mottagaren inte kan betala för sig kan ju banken ta över varorna som är säkerhet för rembursen och sälja dem för att kunna betala leverantören. Men när banker faller som käglor världen över så faller därmed även förtroendet för remburser som de ställer ut. Om man t.ex. ska exportera vete från Kanada till Egypten uppenbarar sig snabbt frågan hur stabila de egyptiska bankerna egentligen är just nu.
Läs mer om remburser på Wikipedia. Problemet med att bankerna inte längre kan ställa ut remburser som andra litar på kommer troligen att lösas genom att staten (eller centralbanken) går in och ställer ut remburser för de varor som anses viktigast. Här kommer det dock att bli svårt för att inte säga omöjligt för alla stater som inte längre anses kreditvärdiga. Hur långt kommer solidariteten inom EU att sträcka sig? Kommer tyska staten att garantera remburser för Grekland?

En annan sak som kan komma att försvåra världshandeln är kraftiga fluktuationer i valutakurserna mellan världens viktigaste valutor. Detta var ett stort problem på 1930-talet och kommer att bli det även i denna depression. Visserligen finns idag möjligheten för företag att gardera sig mot valutarisk med olika former av finansiella derivat, men denna möjlighet är för det första beroende av att man litar på att den motpart som skriver ut säg en valutaswap också kommer att ha möjlighet att betala den dag det är dags. Hur kul var det att ha derivat utställda av Lehman Brothers hösten 2008? Den andra faktorn som kommer att förhindra företag att hedga mot valutarisk är att det kommer att kosta för mycket. Redan idag ser vi att det inte längre lönar sig att köpa "försäkring" mot en grekisk statsbankrutt i form av kreditswappar, eftersom dessa kostar alldeles för mycket. Detsamma kommer att gälla många andra finansiella derivat som idag regelmässigt används av stora företag.

De allvarliga störningarna i ekonomin kommer att leda till politiska kontroverser av olika slag. Vi kommer troligen att få se praktgräl inom EU, när länderna börjar skylla på varandra. Inrikespolitiskt kommer vi att få se folkliga protester ända till kravallnivå och många regeringar kommer att falla. Det kommer att finnas bördig jord för missnöjespartier att frodas i. Redan idag finns många - bloggrannen Vidsynt visar idag upp en karta över högerpopulistiska partier i Europeiska länders parlament. Populisterna kan dock komma i olika färgschatteringar beroende på land och situation och behöver inte nödvändigtvis vara från politikens högerkant. Gemensamt för de populistiska partierna är att de kommer att utse en eller flera syndabockar som de kan skylla eländet på. Det kan vara den tidigare regeringen, olika folkgrupper inom landet (t.ex. romer, kapitalister, muslimer), andra länder, EU, IMF, o.s.v. Demokratiska länder kan bli diktaturer (Grekland är en stark kandidat) och diktaturer kan genomgå revolutioner (Vitryssland är en stark kandidat).

Många konflikter som legat gömda under ytan i flera år kommer åter att blomma upp när folk får det sämre ekonomiskt, exempelvis i Nordirland, Baskien och Balkan. Vi har redan sett det på Nordirland, där årets kravaller var de värsta på många år.

Alla länder kommer till slut att ha så fullt upp med sina egna problem att de inte har tid att bry sig om övriga världen, så länge det inte påverkar deras nationella intressen negativt. Även då kommer länderna i många fall inte att ha förmåga att göra nånting praktisk åt det.

Protektionismen kommer att få en renässans när alla länder försöker att skydda just sina inhemska näringar genom importtariffer.

Nu har jag mest skrivit om effekterna i den rikare delen av världen, där vi råkar bo, men självklart kommer världens fattigare länder att drabbas dubbelt hårt. De flesta av världens länder kommer troligen att stänga sina gränser för invandring då en redan hårt ansträngd situation inom landet tvingar fram det. Dessutom kommer det finansiella sammanbrottet att dra med sig flygbolagen vilket kommer att försvåra resande i största allmänhet. De flesta länder kommer till största delen att tvingas klara sig på de resurser som finns inom landet eller hos de närmaste grannarna (förutsatt att de inte ligger i verbal eller fysisk konflikt med dem).

Överstatliga institutioner såsom EU, IMF och FN kommer att förlora makt och legitimitet och reduceras till retorikcentraler som talar stort, men sedan inte lyckas göra något i praktiken.

Denna utveckling kommer att ta lång tid - det hela kommer säkerligen att utspela sig över ett decennium. Mot slutet kommer troligen stora delar av världen att återfinna något slags ny stabilitet, men nu på en betydligt lägre ekonomisk nivå än dagens. Först då är det dags för den riktiga energikrisen.

Energifrågor kommer visserligen att fortsätta att vara viktiga, särskilt när t.ex. Ryssland stänger av gasen till något land som inte kan betala, men det som framförallt kommer att prägla nyhetsrapporteringen och hur folk i allmänhet kommer att uppleva denna tid är ekonomiska problem.

Detta är den karta jag navigerar efter och ser hur händelserna passar in i den stora bilden. Ibland kan någon händelse få mig att förändra kartan, men de stora dragen är hittills desamma - urblåsningen av den globala kreditbubblan och det finansiella systemets gradvisa sammanbrott, med alla de bieffekter det får.

Det hela kommer att se väldigt olika ut i olika länder, beroende på faktorer såsom inhemska resurser och politisk stabilitet.

De flesta människor ser inte den stora bilden, utan många nyheter kommer som överraskningar, där media inte lyckas förklara de bakomliggande sambanden. Har man en karta till sin hjälp där man kan pricka in händelserna, så blir det lättare att förstå vad som händer och vad det kan bli för följder av det, samt att se om man behöver agera på något sätt vad gäller ens personliga situation. Vad gäller den personliga situationen kommer det att gälla framförallt att vara beredd på förändringar. Men bara att vara beredd på att det kommer sämre tider och stora förändringar kan hjälpa en att må bättre och kanske kunna tänka klarare den dag krisen slår mot en själv.

56 kommentarer:

 1. Bra sammanfattning av det som kommer. Jag tror att det blir en stegvis nedgång tills den globala ekonomin plötsligt en dag fullständigt kollapsar.

  SvaraRadera
 2. Har läst här sedan din start.
  Men har aldrig lagt en kommentar.
  Detta är förmodligen för att jag alltid hållit med i vad du skriver.

  Även denna gång gör jag det.
  Men tack för all givande text du publicerar.

  SvaraRadera
 3. Vad tror du själv flute? Hur länge har vi på oss innan det börjar se riktigt tråkigt ut i vårt land sverige? Vi har ju rätt bra med naturresurser och rätt mycket odlingsbar mark i och med att vi har 21 invånare per kvadratkilometer, men vi får ju stora bekymmer med att oljan inte längre kommer finnas i samma utsträckning och till samma pris och korrelationen mellan BNP tillväxt och användning av fossilla bränslen är inte fullt 100% men nästan .
  Frågan vi människor borde ställa oss är att vill vi ha ett värdigt ställe för våra barn att växa upp så måste vi göra saker och ting annorlunda.
  Själv är jag rätt ung (25 år) så man funderar ju på i vilken näring man ska befinna sig i för att vara någorlunda säker på att ha en inkomst i framtiden?
  Jobbar som rörmokare själv, men har funderat på läsa vidare. Jag tror många jobb som man går högskola/universitet för lär ju försvinna som tjänstemanna jobb.


  Jag har följt din blogg varje dag i snart 2 år, du är mycket läsvärd!

  /Mats

  SvaraRadera
  Svar
  1. Söder om Dalälven bor det ca 80pers/m2 de beboeliga delarna är inte alls glesbrfolkade. Flyg en kväll över sverige så ser du.
   Någon får gärna snäva in min ögonmåttadesiffra mer exakt!

   18/m2 var det när jag läste Sveriges geografi i grundskolan och denna siffra är ett bra exempel på hur fel det kan bli med medelvärden.

   Radera
 4. Bra skrivet, men ett skrivfel. Hösten 2011 har inte varit ännu, så att sia om en återupprepning av situationen från då kanske inte är så lätt...

  SvaraRadera
 5. Tack för påpekandet - rättat! Hur mycket man än korrekturläser sin egen text slinker det alltid igenom något fel...

  SvaraRadera
 6. Bra Flute! Balanserat, övertygande utan försköning. De är bara att vänta och förbereda sig så gott det går.

  SvaraRadera
 7. Flute, du förutspår en finanskrasch och en energikris. Vad tror du om möjligheterna att dessa följs av ett rejält krig?

  SvaraRadera
 8. Bra sammanställning även om du är lite ute och cyklar angående derivaten (man ser tyvärr många bloggare uttala sig om dem utan att faktiskt förstå vad de är och hur de fungerar). Dels så blandar du ihop kreditderivat med valutaderivat. Det är helt olika typer av produkter. Din kommentar om att valutahedging blir dyrare är därför fel.

  Angående derivat och Lehman så finns det idag något som heter credit support annex vilket innebär att ett derivat har värde 100 för dig och -100 för Lehman så måste Lehman ge dig någon form av säkerhet, vanligast är kontanter eller statspapper. När Lehman konkade kunde därför motparterna ta den säkerheten och köpa motsvarande derivat från en annan aktör.

  I övrigt mycket bra men rätt ska vara rätt.

  SvaraRadera
 9. Gott skrivet. Tyvärr inte orimlig. Lyfter denna problematik ett par gånger om året i församlingen där jag jobbar, får nog öka takten lite.

  SvaraRadera
 10. Dokumentären "Överdos den kommande finanskrisen" känns faktiskt riktigt aktuell idag. Rekommenderar en repris.

  http://www.alltommarknaden.se/overdos_den_kommande_finanskrisen_dokumentar.php

  Åtföljt av:

  http://www.politicalgateway.com/news/read/173353

  Samuel

  SvaraRadera
 11. bra skrivet det är bara att sitta stilla i båten och ha någolunda koll på läget.
  mvh tjelvar

  SvaraRadera
 12. Håller med om det mesta utom tidsaspekten. När någon av de större bankerna kollapsar går det fort.
  Allt hänger samman, vilket visade sig när Lehman föll. Det tog bara några dagar innan smittan var global och total.
  Det som är svårt att säga var den utlösande dominobrickan finns.
  Ungefär som att det inte händer något särskilt på vägen mot stupet, men väl där går det rasande fort.

  SvaraRadera
 13. Sverige nomenklatura strävar mot en ledande position inom EU och lär fortsätta tycka att folkförsörjningen ska fortsätta se ut som den gör. Djur växer upp i Grekland, slaktas i Belgien och äts i Sverige. Många livsnödvändiga varor importeras och exporten ser ut som den gör med modeindustri, produkter som ska användas för att slå ihjäl överflödig tid under rekration och så vidare. Och givetvis basidustrins fordon, stridsflyg och annat svårsålt...

  Det ÄR inte bara den Vitryska diktaturformen som löper stark risk att störtas utan även proletariatets diktatur där man gemensamt kollektivt bestämt att man kunnat låsa mellankrigstidens situation och till och med lagstiftat om den med arbetsmarknadslagar på 70-talet.

  Det är mycket som ska vändas till sin motsats i Sverige för att få till en politik som liknar något anpassat för de yttre förhållanden Du beskriver.

  Tobias Wallin

  SvaraRadera
 14. Flute, tack för att du delar med dig av din inre karta, som är detaljerad, konkret och målande. Men var finns överraskningarna t ex The Black Swan? Vet, omöjligt att svara på!

  Sen tycker jag att dina pjäser på spelplanen länder, personer och institutioner verkar väldigt fogliga och rationella. Det finns en övertro på rationellt agerande från de inblandade. Något högst osannolikt.

  Utvecklingen du beskriver är verkligen att spänna hanen och ladda för något mkt obehagligt som kommer att ske lokalt, nationellt och internationellt. Krig och kaos, folkomflyttningar, svält, epidemier för att nämna något.

  SvaraRadera
 15. Tobias Wallin:
  Har du konkreta exempel på djur som växer upp i Grekland, slaktas i Belgien och äts i Sverige?
  Jag skriver ju att även demokratiska regeringar kommer att falla.

  SvaraRadera
 16. Mats:
  Jag återkommer till Sveriges situation, men jag tror att vi åtminstone till en början kommer att klara oss betydligt bättre än många andra länder.
  Som du säger så har vi en massa landyta per person.
  Den svarta svanen i sammanhanget är förstås hur de styrande hanterar den sprickande bostadsbubblan och dess effekter.

  SvaraRadera
 17. Anonym 2011-07-26 00:05 och Martin Saar:
  Visst finns det en stor risk för krig. Jag nämner t.ex. risken för konflikt på Balkan. Var det annars kan bli krig är svårt att säga i dagsläget. Framtiden får utvisa.
  En amerikansk aktion för att säkra Mexikos oljekällor känns dock inte osannolik.

  SvaraRadera
 18. Anonym 2011-07-26 09:44:
  Visst kommer det periodvis att gå väldigt snabbt, men däremellan kommer säkert lugnare perioder. De styrande kommer som sagt att kämpa allt vad de kan för att stabilisera situationen.
  Slutresultatet blir en nedgång i sicksack över kanske tio år, där akuta kriser avlöses av tillfälliga återhämtningar.

  SvaraRadera
 19. Flute du är en riktig beservisser du vet ju alt.
  Kan du säga till mig hur många moskeer finns i Sverige, tack.

  SvaraRadera
 20. Martin Saar:
  Vi kommer säkert att drabbas av flera "överraskningar" på vägen, som kan leda till snabba utvecklingar. Jag målar bara de stora dragen. "Svarta svanar" kan ju per definition inte förutses, exempelvis jordbävningar. Sen finns det ju gott om "grå svanar" som vi vet kommer att inträffa, men inte när.

  SvaraRadera
 21. Martin Saar:
  Jag tror inte alls att det kommer att bli rationellt handlande överallt. Jag nämner ju att mycket beror på politikernas agerande. Jag tror att politikerna kommer att ta till många rent kontraproduktiva åtgärder. Vi har ju redan sett det när de vägrar låta Grekland skriva ner sin statsskuld. Irlands "bankräddning" är ju också ett klassiskt exempel på en rent katastrofal åtgärd från politikerna.

  SvaraRadera
 22. Flute, vad tror du hur kan man stoppa islamiseringen av Europa ?

  SvaraRadera
 23. Du sa att risken för ev. krig fins på Balkan.

  Största risken är ISRAEL och USA. Det är de som skapar krig i världen.

  SvaraRadera
 24. Mastig sammanfattning! Tyvärr tror jag det du skriver stämmer, hur mycket jag än önskar att du har fel.

  Tragikomiskt med islamofober (10:33 & 11:14) som inte ens kan uttrycka sig begripligt på svenska. Passa er så ni inte blir av med medborgarskapet om språktest införs.

  SvaraRadera
 25. Flute har ungefär samma uppfattning om framtiden som min egen. Mina funderingar om problem och lösningar rör sig mera runt reala resurser än de ekonomiska reglersystemen.

  Det jag ändå är mest rädd för är dålig politik. Tyvärr finner jag det mycket svårare att hitta lösningar på politiska system som fallerar än tekniska brister. Många av de politiska lösningar som bubblar på nätet är i sig riskfyllda på grund av blind auktoritetstro, hat, upprepande av centralplanering som har misslyckats under 1900:talet och naiva förhoppningar som kan utnyttjas av onda människor. En av de mera irriterande naiviteterna är tillbedjan av gudar eller marknaden utan insikten att marknaden inte är ett dugg mer än det vi faktiskt gör.

  Det jag är mest rädd för är att våldsamma och destruktiva lösningar på resursproblem blir kortsiktigt lönsamma för vissa människor. Exempel på det är piratverksamheten som sprider sig, krigsherrar under Jugoslaviens sönderfall och nazitysklands lebensraumpolitik. Det värsta med ondskan är att det kan uppkomma situationer där våld för att stjäla eller att på olika sätt få bort konkurrerande konsumenter kan löna sig och börja förbränna det globala samhället.

  Ett sätt att lösa detta är att säga att våld aldrig lönar sig. Med stort nog perspektiv är det sant men tyvärr är det mestadels ett knep för att uppfostra barn till goda människor.

  Nästa lösning som är min favorit är att hitta andra sätt att konkurrera och försöka avlägsna några resursflaskhalsar så det blir några nya möjliga riktningar för konstruktiv samhällsförändring. Sedan gäller det att folk gör olika bra saker med de nya möjligheterna, jag tror mig kunna bidra till att fixa el och värme men det ger inte med automatik glada människor och bättre kretslopp. Motsatsen håller jag dock för sann, fattigdom ger elände, speciellt nyfattigdom.

  Ett tredje sätt att undvika våld är den kontrollerande och polisiära. Från att folk inte accepterar att grannar beter sig illa och straffar dem socialt till polis och ytterst det militära försvaret. Allt detta gör dåliga beteenden olönsamma men alla dessa social mekanismer och våldsmonopolet kan samtidigt användas för att ställa till eländen. Vad det blir av det hänger ytterst på var och ens moral.

  Synd bara att jag deppar över att stora delar av värden förefaller hålla på att gå åt skogen och sitter här och bluddrar i stället för att göra så mycket.

  SvaraRadera
 26. Mycket bra sammanfattning av en trolig samhällsutveckling. Vore intressant att läsa en sådan inriktad på Sverige och norden om än i stora drag.

  Håller med dig om det du skriver om medierna som bara kommer lyckas rapportera om enskilda händelser utan sammanhang, så tycker jag det är i mycket redan idag.

  SvaraRadera
 27. De stora spänningarna i samhället kommer att vara sociala beroende på att den offentliga kakan som ska fördelas blir mindre och mindre. Lägg därtill enorm arbetslöshet, minskade pensioner osv. Kriminaliteten kommer att sticka i höjden. Tanken om välfärdssamhälle kommer att bli en historisk relik. Det gäller nationellt.

  Internationellt kan vi vänta oss ökade migrationsströmmar som vi i västvärlden inte kan absorbera på samma sätt som idag parat med diverse krig.

  Nu vill jag inte måla upp ett Mad Max-scenario, men i takt med att människor blir fattigare och mer desperata kommer andra drag fram, drag som är obehagliga. Särskilt som vi har vant oss i vår bekväma civilisation att man alltid får pengar till sin försörjning från något håll och att vi inte behöver kämpa för vår överlevnad.

  SvaraRadera
 28. Johan 2011-07-26 12:01:
  Den sista meningen ser jag som ett personangrepp på den som skrev det. Han rår inte för att han inte har lärt sig "perfekt" svenska från barnsben. Vad jag förstår så bor han inte ens längre i Sverige, men läser min blogg eftersom han kan svenska.
  Inga fler såna nedsättande kommentarer, tack!

  SvaraRadera
 29. Nedan samlar jag länkar till artiklar som visar på islamiseringen i Sverige. Det kan ha att göra med när skolor anpassar matutbudet, eller när simhusen inför separata badtider för män/kvinnor – för att blidka muslimer, eller när det rapporteras om s.k. ”no-go zones” där polis, brandkår, ambulanser, bussar m.m. inte kan vistas fritt p.g.a. attacker från den muslimska befolkningen.

  I korthet, allt som visar på det fortgående islamiseringen av Sverige. Insamlandet av dessa nyheter kommer öka allt eftersom vi blir en större grupp som hjälper till med insamlandet. Förhoppningsvis leder detta till att vi till slut har en omfattande databas.

  Kategorier:

  Våld - muslimsk våld; organiserat eller inte
  Hot om våld
  Anpassning - anpassning av div. olika institutioner för att blidka muslimer inkl diskriminering av svenskar
  Lagar – inskränkt yttrandefrihet o.dyl
  Införande av sharia – i nuläget ”endast” inom familjerätt
  Hatbrott mot icke-muslimer – i form av attacker mot svenskar eller andra
  Invandring - islamiseringen görs ju i mycket genom demografin. Därmed blir invandring en del av det
  Etablerandet av muslimska enklaver – som t.ex. ”no go areas” i Rosengård och dylikt

  SvaraRadera
 30. Anonym 2011-07-26 13:53:
  Det är i och för sig ett intressant ämne, men är inte särskilt relevant för detta blogginlägg.

  SvaraRadera
 31. Vi befinner oss i Zero Hour. Vårt monetära system står inför en fullständig kollaps. Därmed. Krig Står För Dörren.

  SvaraRadera
 32. instämmer med övriga "talare"!
  mkt bra sammanfattning.

  Martensson predikar ju sammanhållning och community building. det är något jag tror starkt och jobbar för. har fått vänner familj med flera att börja inse vikten av att sluta slösa och börja spara och förbereda sig på sämre tider.
  är stor pessimist men något kommer ju resa sig ur askan och personligen har lust att vara en del av det..

  SvaraRadera
 33. Vidsynt, för mig är det inte helt självklart varför en kollaps av finansiella system skulle leda till krig framförallt inte omfattade krigföring. Den senaste fullständiga kollapsen av ett finansiellt system var kollapsen av sovjetimperiet och den ledde till färre krig när deras finansiering av konflikter försvann.

  Den krigsrisk jag ser är överlevnad genom piratverksamhet i kollapsade områden, maffisamhällesönderfall som i Mexico, framtrådande av undertryckta konflikter som utnyttjas av krigsherrar som i Jugoslavien, krig för att erövra resurser och dårskapsanfall som om en ny Rysk ledare får för sig att skaffa sig inrikespolitiska poäng genom att befria "Estlands" ryska minoritetsbefolkning.

  Det blir många risker men de behöver inte smälla med automatik och att finanskrisen kommer före resurskrisen gör att det fortfarande finns välmående reala ekonomier som inte har något att vinna på att kriga. Makten kommer att koncentreras till de ekonomier som klarar kollapsen bäst och varför skulle de vilja destabilisera situationen ännu mer så det blir omfattande krig? Det kommer nog mest att bli en fråga om att innesluta kollapsade områden som hotar handelsvägar och viktiga reala resurser.

  Så jag är oroad, önskar ett välfungerande försvar och en möjlighet att hjälpa vänner och handelspartners men jag tror inte på Vk3 månaden efter en kollaps. Det jag finne troligast är en period med ökande problem som främst drabbar redan fattiga områden och att länder med illa fungerande despotiska stater kan rasa ihop fullständigt. Nog illa för mardrömmar men mindre apokalypitskt än den vanliga ofta amerikanska tanken om att atombomberna kommer att börja flyga osv. Jag har fått intrycket att du är tämligen apokalyptisk, vad tror du kommer att hända?

  SvaraRadera
 34. Magnus Redin:
  Jag håller med dig. Som jag skrev så kommer länderna att vara så upptagna med sina egna interna problem att de inte kommer att orka bry sig om övriga länder så länge deras egna intressen inte är hotade.
  Det är dessutom väldigt svårt att organisera en armé om man inte kan betala soldaterna.

  SvaraRadera
 35. Gnnn, jag menade, "befria" inte "Estlands". :-(

  Appropå att se en apokalyps framför sig har jag inte riktigt förstått folk som tänker "rasar mitt liv rasar världen" och tar det som självklart att det typ blir världskrig om bensinpriset fördubblas och de förlorar sitt jobb. Varifrån kommer den uppfattningen?

  SvaraRadera
 36. Flute: du kanske vet vem "anonym" är. För mig framstod inläggen som en svensk nynasse/sverige-dum-okrat. De är ju inte direkt ovanliga.

  Det var ett drift med diverse svenska nassars krav på språktest, test de själva inte skulle klara. Men nu var det tydligen inte en svensk. Sånt händer.

  SvaraRadera
 37. Johan:
  I alla fall inte kul att göra narr av folks stavnings- och språkförmåga, även om de råkar vara infödda svenskar. Det finns gott om dyslektiker och det är inte deras fel att de är det.

  SvaraRadera
 38. Johan, visst att Flute vet vem jag är. Jag är en trogen läsare av hans blogg.
  -När det gäller språkkunskaper så klarar jag utan problem att komunicera i tal och skrift på minst 8 europeiska språk.
  -Sverige har jag lämnat för många år sedan och längtar inte alls efter den trista och kalla landet.
  - Hur många språk kan du då ?
  -När det gäller Sverigedemokraterna, de respekterar jag mycket. De riktiga Svenskar !
  HÄLSNINGAR FRÅN MONTENEGRO (SERBISK ADRIAKUSTEN)

  SvaraRadera
 39. Nu är det i och för sig så att folk som förutser framtiden brukar ha ganska fel när man väl sitter med facit i hand. Själv trodde jag att det skulle bryta ut ett vattenkrig mellan Turkiet och Irak p.g.a. turkarnas vattenkraftbyggen i sin del av Eufrat. Så blev det ju inte (fast det kanske inte är försent än). Hur som helst så kan det nog dyka upp en och annan positiv svart svan och ställa Flutes dystra prognoser på huvudet.

  Bra blogg ändå!

  //Pellegrino

  SvaraRadera
 40. Pellegrino:
  Positiva svarta svanar lär vi förhoppningsvis också få se. Som sagt, jag justerar kartan efter händelsernas gång.

  SvaraRadera
 41. Mycket att smälta på en gång, men blogginlägget ger en definitivt en tankeställare. Tack för en läsvärd blogg.

  SvaraRadera
 42. "Räddar man inte bankerna kommer man istället att hamna i en annan form av akut kris, då bankerna är så centrala för att hela ekonomin ska fungera." Flute, har du aldrig tänkt tanken att istället för att politikerna är lydiga springschasar åt bankerna och räddar dem ur knipor de själva satt sig i helt enkelt låter dem konka och ser till att deras rätt simpla verksamhet sker i statlig regi tillvidare ? Det är ju inte direkt nån avancerad for av kärnfysik de ägnar sig åt

  /freddy

  SvaraRadera
 43. Freddy:
  Visst kan man göra som du säger och det är också det jag tycker är det bästa alternativet för insolventa banker. Dock leder det till en förtroendekris inom finansvärlden. Dessutom - om bankaktierna blir värdelösa drabbas många fonder inklusive pensionsfonder hårt. Men jag anser ändå att det är priset man får betala istället för att blåsa upp statsskulden som Irland har gjort.

  SvaraRadera
 44. Detta räddande av banker, som samtidigt är detsamma som att hålla den lilla, absolut rikaste klicken i samhället skadeslös, är en katastrofal politik som leder käpprätt mot oligarki och nyfeodalism. Alla dessa pengar som kastas ut i "bailouts" handlar om en enorm förmögenhetsöverföring. När sedan staterna börjar sälja ut sina tillgångar köps dessa upp för småpengar av dessa av oss skattebetalare övergödda finans-svin.

  /Freddy

  SvaraRadera
 45. Denna karta är ju inte direkt munter, det är ju mer så att det pekar käpprätt åt skogen. Så min fråga är: -Hur positionerar Flute och alla andra er med avseende på sparande, boende, etc för att försöka mildra de personliga konsekvenserna att detta scenario.
  Tack för en bra blogg. //Magnus

  SvaraRadera
 46. Hur det går när stater räddar banker och tar över förlusterna vet vi alla, men har det skett tidigare att staten låtit stora delar av banksektorn gå omkull? Och vad händer då exakt? Vore intressant med en seriös genomgång av det.

  Sen en pytteliten sak jag reagerade över som historiker. Kapitalister är ingen folkgrupp. Det mest neutrala är väl att kalla de ett ekonomiskt skikt i samhället bland andra, eller en intressegrupp som t.ex. fackföreningsanslutna. (Det påminner mig om det störiga påstående att Sovjetunionen utrotade folkgruppen kulakerna.. [det rikare skiktet av jordägande bönder] Det skedde nog mycket hemskheter i Sovjet så man behöver inte hitta på folkmord som inte skedde. Kanske är jag nördigt överkänslig för ordvalet, men att det var det enda jag reagerade över säger väl också att det var välskrivet.)

  SvaraRadera
 47. Anonym 2011-07-26 22:33:
  Jag anser inte heller att kapitalister är någon folkgrupp, men jag orkade inte hålla på att skriva ihop någon klumpig formulering typ "olika folkgrupper inom landet (t.ex. romer, muslimer) eller befolkningsskikt (t.ex. kapitalister)". Folk förstår nog vad jag menar och det är huvudsaken.

  SvaraRadera
 48. önskar också exempel på när länder låtit banker gå omkull. Island?

  FredrikR

  SvaraRadera
 49. Denna fråga (2011-07-26 22:12) förtjänar att upprepas (och besvaras) :
  Denna karta är ju inte direkt munter, det är ju mer så att det pekar käpprätt åt skogen. Så min fråga är: -Hur positionerar Flute och alla andra er med avseende på sparande, boende, etc för att försöka mildra de personliga konsekvenserna att detta scenario.
  Tack för en bra blogg. //Magnus

  SvaraRadera
 50. Denna fråga: (2011-07-26 22:12) förtjänar att upprepas (och besvaras)

  SvaraRadera
 51. http://www.doctorhousingbubble.com/

  SvaraRadera
 52. Zokrates76:
  Vad gäller hur jag positionerat mig... hann inte svara innan jag for iväg på semester.
  Just nu likvid = bankkonto + riksgäldskonto.
  Äger en obelånad bostadsrätt i Stockholmsförort.
  Plus en liten skvätt ädelmetall.
  Mer komplicerat än så är det inte...

  SvaraRadera
 53. Mycket skickligt formulerad sammanfattning av vår tids rädslor och farhågor. Som tur är blir det aldrig som man tänkt sig även om man tycker sig se tydliga tecken och tendenser så är det faktist så att dom faktorer man tar med i beräkningen är bara en försvinnande lite del i helheten och man ser det man vill se. Man är alltid vinklad och det ligger även i vår natur att måla fan på väggen när det skakar lite. Det är därför det aldrig blir som man tänkt sig. Alla dessa domedagsprofetior tror jag är ett uttryck för vår oro och ett sätt att hantera den. Vi måste förbereda oss på det värsta, det förbättrar ju vår överlevnads förmåga, basic psykologi. Men det är klart chansen finns ju att du är nästa messias ;-). Men jag tror människan är ganska kreativ när det väl kommer till kritan och jag tror för många har för mycket att förlora på att låta allt gå åt helvete.

  SvaraRadera
 54. Är de inte efter depressionen som vi behöver skapa och förhoppningsvis har ett alternativ till de nuvarande ekonomiska systemet och som inte gör att vi vill tillbaka till de gamla och ohållbara?

  SvaraRadera
 55. Jag antar att det är nu vi står på avgrundens kant.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.