2013-03-27

EU-stadgan intet värd!

Cypernkrisen ledde inte oväntat till att Cypern inför kapitalkontroller när bankerna åter öppnar imorgon torsdag. Detta är som jag ser det ett solklart brott mot EU:s fördrag. I Europeiska unionens officiella tidning 2010/C 83/01 hittar man en Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Där sägs följande om kapitalrörelser inom Europeiska unionen. I Tredje delen, Avdelning I, Artikel 26 sägs att
Den inre marknaden ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördragen.
I Avdelning IV "Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital" sägs i Kapitel 4 "Kapital och betalningar", Artikel 63 att
1. Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel ska alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna.
2. Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel ska alla restriktioner för betalningar mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna.
Det enda undantag jag kan hitta (förutom sanktioner mot skurkaktiga tredje länder à la Iran) är i Artikel 66:
Om kapitalrörelser till eller från tredje land under exceptionella förhållanden orsakar eller hotar att orsaka allvarliga svårigheter för den ekonomiska och monetära unionens funktion, får rådet genom beslut på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europeiska centralbanken vidta skyddsåtgärder gentemot tredje land för en tid som inte får överstiga sex månader, om sådana åtgärder är absolut nödvändiga.
Det är alltså enligt EU:s fördrag "under exceptionella förhållanden" tillåtet för rådet att vidta restriktioner i kapitalrörelser mot "tredje land" (alltså länder utanför EU). Observera att ett sådant beslut måste tas av rådet, dessutom på förslag av kommissionen. Cyperns centralbank eller regering har enligt EU-fördraget ingen rätt att fatta ett sådant beslut. Dessutom finns i fördraget inget undantag som medger att man inför restriktioner för kapitalrörelser mellan EU-länder. De restriktioner för kapitalrörelser som Cypern nu genomför är alltså ett flagrant brott mot EU-fördraget.

Tillägg: Läsaren DrRyan påpekar att även Artikel 65 punkt 1 innehåller undantag som skulle kunna åberopas:
Bestämmelserna i artikel 63 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att
[...]
b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra överträdelser av nationella lagar och andra författningar, särskilt i fråga om beskattning och tillsyn över finansinstitut, eller att i administrativt eller statistiskt informationssyfte fastställa förfaranden för deklaration av kapitalrörelser eller att vidta åtgärder som är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet.
Jag har dock svårt att se att Cyperns regering skulle kunna leda i bevis att deras kapitalkontroller "är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet". Cyprioterna skulle snarare bli gladare om de finge flytta ut sina pengar ur de inhemska bankerna. (Slut på tillägg.)

Det hela visar att EU-fördraget inte är värt ett vitten. Politikerna kan bryta mot det närhelst det passar dem.

Om jag ska ha något som helst förtroende för EU och dess fördrag vill jag se att EU-kommissionen lagför Cypern för brott mot EU-fördraget. Jag vill även se att vår svenska regering, framförallt finansminister Anders Borg, statsminister Fredrik Reinfeldt och EU-minister Birgitta Ohlsson, gör en kraftfull markering mot detta flagranta brott mot en av EU-fördragets viktigaste grundprinciper.

13 kommentarer:

 1. Du kan ju titta på artikel 65(3), vilket förmodligen är den åberopade rättsliga grunden. Har inte orkat söka på rättspraxis från EUD, men det borde kunna finnas uttalanden om räckvidden för vad som utgör "public policy" t ex.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, knappast artikel 65 punkt 3, men möjligtvis kan de åberopa artikel 65 punkt 1:
   "Bestämmelserna i artikel 63 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att
   [...]
   b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra överträdelser av nationella lagar och andra författningar, särskilt i fråga om beskattning och tillsyn över finansinstitut, eller att i administrativt eller statistiskt informationssyfte fastställa förfaranden för deklaration av kapitalrörelser eller att vidta
   åtgärder som är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet."

   Möjligtvis kan de alltså hänvisa till "åtgärder som är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet", men jag kan inte se hur "allmän ordning eller allmän säkerhet" direkt skulle påverkas av att cyprioterna skulle få flytta sina pengar till andra länder. Snarare skulle "allmän ordning eller allmän säkerhet" förbättras om cyprioterna blev glada om de finge flytta ut sina pengar ur de inhemska bankerna.

   Radera
  2. Korrekt, min ctrl-c-ctrl-v gick lite för fort.

   Däremot tror jag mycket väl att restriktioner kan införas med motiveringen att kapitalrörelser ägnade att kringå det av det cypriotiska parlamentet nyligen fattade lagen om hur insolventa banker skall hanteras, faller under bestämmelsens första sats i b). Restriktionerna skulle alltså betraktas närmast som en "interimistisk säkerhetsåtgärd" för att behålla kapital i form av vissa banktillgodohavanden som säkerhet vid främst likvideringen av Laiki, men även ev. lagstadgad kapitalisering av BoCY. Bra approach? Nä, kanske inte. Men legaliteten är en annan femma.

   Radera
 2. Hejdu Flute, måste tyvärr spräcka denna ide, även om den är kreativ. Det är bara när medlemsländerna inför restriktioner för förflyttning mellan medlemstaterna som det strider mot EU reglerna. Att reglera inom landet är det helt fritt för enligt nationellt självbestämmande.

  Sen att en dylik till skatt förklädd konfiskation strider mot individens rättigheter enligt the EU Charter och att de som drabbas av konfiskationen kan stämma Cypern är en annan femma! Bara väntar på första stämningen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast det är väl just kapitalrörelserna ut ur Cypern som är de mest problematiska, eftersom de som har stora tillgodohavanden är de som har annan hemvist än Cypern.

   Vad gäller "konfiskation". Har lite svårt att se hur ett obeståndsförfarande kan ses som konfiskation. Man kan ju knappast kräva att cypriotiska staten måste garantera varje insättning. Du tar alltid en risk när du sätter in pengar i en bank, ersättningen kallas ränta. Varför skall någon annan skydda dig när risken realiseras?

   Radera
  2. Anonym: Cypern har ju infört restriktioner för flytt av kapital till andra EU-medlemsstater. Alltså bryter de mot EU-stadgan, även om de troligen åberopar ett undantag enligt artikel 65, vilket är högst tveksamt.

   Radera
 3. Där fick jag för att jag inte läste artikeln länkad i inlägget, på övrig medias rapportering framstid det som om ALLA överföringar, även inom landet, var stoppade. Med det var det alltså inget brott mot fri rörlighet då även interna överföringar var stoppade.

  Ang expropriering är en 40% retroaktiv 'skatt' på alla konton övet 100 000 € inget annat än just expropriering även om pengarns ska gå via staten till att rädda bankerna. Ett insolvensförfarande är mycket reglerat och går till på ett helt annat sätt med utdelning till bankens borgenärer osv. I och med det borde de drabbade kunna åberopa sina rättigheter enligt EU chartern.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan det vara expropriering om syftet är att kapitalisera privata banker? Allt som sker genom staten är inte ond expropriering och stöld, även om det kan vara ogenomtänkt eller olämpligt. Visst kan man använda ett målande språk, men här blir nog penslarna lite för breda och parollerna lite för slitna för min smak.

   Radera
 4. Varför skulle någon av dessa kulturmarxister:Anders Borg, statsminister Fredrik Reinfeldt och EU-minister Birgitta Ohlsson, protestera mot EU?
  EU är ju deras födkrok och redskap i förintandet av de etniska svenskarna och deras självständighet. Enda anledning för dem att protestera är om det blev ett folkligt missnöje som de kan tysta med lögner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kanske en viss ironi... jag tror inte att dessa ministrar kommer att protestera

   Radera
 5. Med uttrycket EU-stadgan avser man normalt EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Det kan vara bra att för tydlighets skull ändra det till FEUF eller fördrag.

  SvaraRadera
 6. @drRyan, expropriering är när staten går in och tillskansar sig det som ägs av enskild, dvs upphäver äganderätten. Skatt är visserligen något som staten tar, men det sker aldrig med retroaktiv lagstiftning. Du kan tycka att det är breda penseldrag, men en gris är en gris även klädd i frack.

  SvaraRadera

Kommentarer bör hålla sig till ämnet för den bloggartikel de hör till. Personangrepp, hets mot folkgrupp och andra kränkningar tillåts inte. Kommentarer som bara består av länkar tillåts normalt inte. Kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att tas bort.